• Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
  • Rejestracja: + 48 75 734 91 33
  • siostry7@wp.pl

Rehabilitacja ambulatoryjna

Tryb kierowania na rehabilitację ambulatoryjną i zasady udzielania świadczeń:

Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Skierowanie takie jest podstawą do realizacji świadczeń.

Skierowanie powinno zawierać:

1. Pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy zlecającego zabiegi (+ numer aktualnej umowy z NFZ).
2. Imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację.
3. Rozpoznanie w języku polskim
4. Kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10.
5. Przyczynę skierowania na rehabilitację (opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub inne).
6. Wykaz chorób przebytych lub współistniejących, oraz innych czynników (np. wszczepiony rozrusznik, przyjmowanie niektórych leków) mogących mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji.
7. Zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa/lewa) oraz liczbe poszczeólnych zabiegów w cyklu.
8. Pieczęć (z numerem prawa wykonywania zawodu) i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.