• Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
  • Rejestracja: + 48 75 734 91 33
  • siostry7@wp.pl

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych

Tryb kierowania na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych wystawiane jest przez:
1. lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych. Są to tzw. skierowania poszpitalne.
2. w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych – przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Rejestr osób oczekujących

W Ośrodku prowadzony jest rejestr osób oczekujących na przyjęcie w ramach NFZ.
Warunkiem wpisania pacjenta do rejestru osób oczekujących, jest przedłożenie jednego z dwóch skierowań:
1. Skierowanie do szpitala wystawione przez poradnię specjalistyczną na oddział rehabilitacyjny.
LUB
2. Skierowanie do szpitala z oddziału szpitalnego na oddział rehabilitacyjny, wraz z kserokopią karty wypisu/informacyjnej z leczenia szpitalnego.

Skierowanie powinno zawierać:

1. Pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (+ numer aktualnej umowy z NFZ).
2. Imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację.
3. Rozpoznanie w języku polskim.
4. Kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10.
5. Przyczynę skierowania na oddział rehabilitacyjny (opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub inne).
6. Pieczęć (z numerem prawa wykonywania zawodu) i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.


Do skierowania należy dołączyć:

1. Posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań.
2. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności jeśli pacjent takie posiada.
3. Adres do korespondencji i numer telefonu.